ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 ต.ค. 2564
102 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ลำใหม่ (ส.ถ.๑/๑) และ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ลำใหม่ (ผ.ถ. ๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
06 ต.ค. 2564
103 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
06 ต.ค. 2564
104 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 ต.ค. 2564
105 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 ต.ค. 2564
106 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 ต.ค. 2564
107 รายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
04 ต.ค. 2564
108 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ ของ อบต.ลำใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ต.ค. 2564
109 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 ต.ค. 2564
110 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68