ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 ต.ค. 2564
92 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
105
27 ต.ค. 2564
93 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
26 ต.ค. 2564
94 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ต.ค. 2564
95 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ต.ค. 2564
96 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 ต.ค. 2564
97 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ต.ค. 2564
98 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 ต.ค. 2564
99 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.ลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ต.ค. 2564
100 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68