ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์ “การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก” ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มี.ค. 2564
92 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 มี.ค. 2564
93 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 มี.ค. 2564
94 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 มี.ค. 2564
95 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 มี.ค. 2564
96 ประชาสัมพันธ์ กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 มี.ค. 2564
97 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง” ดาวน์โหลดเอกสาร
76
12 มี.ค. 2564
98 ประชาสัมพันธ์ กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 มี.ค. 2564
99 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพอาหารไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 มี.ค. 2564
100 ประชาสัมพันธ์ “เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา” ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55