ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การให้บริการน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ สำหรับผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านต้นยอ, บ้านป่าพ้อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 พ.ย. 2564
3 รายงานการประเมินองค์ประประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ตาม แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.5 ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 พ.ย. 2564
5 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายสมบูรณ์ จันทรังษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ QR Codeแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะอขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ต.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ ฯ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ต.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันพุธ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56