ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานสำนักปลัด อบต., งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน