ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประเมินองค์ประประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ตาม แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.5 ของ อบต.ลำใหม่
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำรายงานการประเมินองค์ประประกอบของการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ตาม แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน