ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) (งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน