ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ (โควิด ๑๙)
  รายละเอียด : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือตามแบบคำขอการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื่อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโครนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือ สแกน QR code จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน