ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร
  รายละเอียด : ด้วยจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน