ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ
  รายละเอียด : ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในการดำเนินโครงการเราชนะ เพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน