ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ “โครงการเราชนะ”
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการเราชนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพ ให้แก่ประชาชน เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน