ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 มี.ค. 2563
2 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. อบต. เทศบาล อบจ. กทม. พัทยา ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ต.ค. 2562
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ค. 2562
4 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 เม.ย. 2562
5 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
08 ม.ค. 2562
6 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
63
07 ม.ค. 2562
7 โครงสร้างองค์กร ม.7(1) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 ต.ค. 2560
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.